Impressum

Podmínky užívání webových stránek www.phyteneo.cz

Společnost Neofyt spol. s r. o., IČ: 25929763, DIČ: CZ25929763, je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 116666.

Obsah stránek

Stránky www.phyteneo.cz byly sestaveny s maximální pečlivostí. Přesto však společnost Neofyt spol. s r. o. jako vlastník nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu uvedených informací. Jakékoliv nároky vůči společnosti Neofyt spol. s r. o. z titulu odpovědnosti za škody materiální nebo duševní či jiné nemateriální újmy vzniklé využitím nebo nevyužitím poskytnutých informací, resp. využitím chybných nebo neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny. Společnost Neofyt  si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo odstraňovat části stránek www.phyteneo.cz a to bez zvláštního ohlášení. Rovněž si společnost Neofyt výslovně vyhrazuje právo bez zvláštního ohlášení provoz stránek dočasně nebo definitivně přerušit.

Autorská práva

Společnost Neofyt spol. s r. o. poskytuje oprávnění prohlížet a stahovat materiály z tohoto webu výhradně pro osobní nekomerční použití, a sice za podmínek, že budou zachovány všechny doložky týkající se autorských a jiných vlastnických práv, které jsou součástí původních materiálů, ve všech kopiích těchto materiálů.
Materiály, které tento web obsahuje, není povoleno bez písemného souhlasu společnosti Neofyt spol. s r. o. žádným způsobem upravovat, reprodukovat nebo veřejně vystavovat, předvádět či šířit, nebo jinak používat pro jakýkoliv veřejný či komerční účel.

Materiály na tomto webu jsou chráněny autorským právem a jakékoliv jejich neoprávněné použití může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a dalších zákonů. Tyto webové stránky mohou obsahovat vlastnické výhrady nebo informace o copyrightech, jejichž podmínky je třeba vzít na vědomí a dodržovat. Společnost Neofyt spol. s r. o. neuděluje poskytnutím informací na tomto webu žádné licence a žádné copyrighty, patenty nebo jiná práva duševního vlastnictví.

Ochrana osobních údajů

Vezměte prosím na vědomí, že všechny informace nebo materiály poslané společnosti Neofyt spol. s r. o. nebudou považovány za důvěrné – vyjma těch, na které se vztahuje zákon o ochraně osobních údajů.
Je zakázáno přenášet nebo zasílat na tento webový server nebo z tohoto webového serveru jakékoliv nezákonné, výhružné, urážlivé, pomlouvačné, neslušné či jiné materiály, které porušují jakýkoliv zákon.

Souhlas s obchodními podmínkami

Každý z Uživatelů je povinen se před zahájením využívání stránek www.phyteneo.cz seznámit s těmito Podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas se zněním těchto Podmínek vyjádří uživatel fakticky tím, že začne stránky jakkoliv používat. Pokud uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání webových stránek www.phyteneo.cz.

Salvatorní ustanovení

Společnost Neofyt spol. r. o. může kdykoliv revidovat tyto Podmínky tím, že je zaktualizuje. Všechny okolnosti užívání tohoto webu, které nejsou v těchto Podmínkách výslovně uvedeny, se řídí platným právním řádem České republiky.